REGULAMIN KONKURSÓW

I. Postanowienia Ogólne.

1. Organizatorem konkursów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zwanych dalej łącznie „Konkursami”, a każdy z osobna „Konkursem”, jest Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264 (90-361) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326038, NIP 7272738835, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Organizator działa w imieniu własnym, ale na zlecenie, za wiedzą i zgodą Carlsberg Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-255), przy ul. Krakowiaków 34, zwanej dalej: „Carlsberg”.
3. Konkursy odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej: „Regulaminem”, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku, Nr 70, poz. 473, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) (dalej: „Ustawa”). Każdy Konkurs jest odrębnie ogłaszany, a jego szczegółowe zasady i warunki, w zakresie nie określonym wprost w Regulaminie, w tym terminy dokonywania zgłoszeń oraz wyboru zwycięzców, a także określenie nagród w danym Konkursie regulowane są każdorazowo odrębnie w ogłoszeniu danego Konkursu (dalej: „Ogłoszenie”), według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Każdy Konkurs stanowi odrębne przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa, a regulamin każdego Konkursu stanowi każdorazowo łącznie niniejszy Regulamin wraz z odpowiednim Ogłoszeniem. W Ogłoszeniu Organizator może zmienić postanowienia Regulaminu w określonym zakresie, a w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Ogłoszeniem, decydujące znaczenie mają postanowienia Ogłoszenia. W każdym przypadku, kiedy w Regulaminie mowa jest o Konkursie, dotyczy to każdego Konkursu.
4. Regulamin obejmuje i stosuje się do poszczególnych Konkursów ogłaszanych każdorazowo odrębnie w okresie od dnia 01 lutego 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku. W powyższym terminie Organizator może ogłosić dowolną liczbę Konkursów.
5. Poszczególne Konkursy są ogłaszane i urządzane na stronach internetowych stanowiących tzw. FanPage lub profil marki Carlsberg (dalej „Strony”), prowadzonych poprzez stronę www.somersby.pl oraz w ramach internetowych serwisów społecznościowych pod adresem: www.facebook.pl lub www.facebook.com (dalej „Facebook”) oraz pod adresem www.instagram.com (dalej: „Instagram”) a także poprzez aplikację Messenger (dalej ,,Messenger’’) i poprzez zewnętrzne aplikacje (dalej ,,Aplikacje’’) . W Konkursach można wziąć udział wyłącznie za pośrednictwem powyższych kanałów komunikacji. Organizator określi każdorazowo w Ogłoszeniu za pośrednictwem którego kanału komunikacji prowadzony jest dany Konkurs.
6. Organizator informuje, że Konkursy nie są sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwisy Facebook czy Instagram ani z nimi związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook czy serwisowi Instagram. W związku z powyższym Facebook ani Instagram nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

II. Uczestnicy Konkursów.

7. Konkurs jest skierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do danego Konkursu ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
8. W okresie, o którym mowa w pkt 4 Regulaminu dana osoba może brać udział w nieograniczonej liczbie Konkursów. Może też wysłać dowolną ilość zgłoszeń do każdego z organizowanych konkursów, jednakże może otrzymać za udział w danym Konkursie nie więcej niż jedną nagrodę. W przypadku dokonania większej liczby zgłoszeń w ramach jednego Konkursu, Organizator bierze pod uwagę odpowiedź, którą uzna za najlepszą.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu Organizatora ani zarządu Carlsberg (oraz innych spółek wchodzących w skład Grupy Carlsberg), oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10. Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Tytule oraz wezmą udział w danym Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w Tytule III Regulaminu oraz Ogłoszeniu, są dalej zwane „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.

III. Udział w Konkursach.

11. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów promocyjnych i jest nieodpłatny.
12. W ramach danego Konkursu, Organizator będzie ogłaszał zadanie konkursowe dla Uczestników polegające na jak najlepszym – zgodnie z kryterium wyboru zwycięzców wskazanym w Ogłoszeniu danego Konkursu – udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, o treści szczegółowo określonej w Ogłoszeniu (dalej: „Zadanie”). Zadanie może także wymagać wykonania dodatkowych czynności, określonych w Ogłoszeniu. W celu udziału w Konkursie Uczestnik powinien, w terminie wskazanym w Ogłoszeniu:
a) w przypadku Konkursów prowadzonych za pomocą serwisu Facebook sporządzić i umieścić komentarz pod postem informującym o rozpoczęciu danego Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”), zawierający odpowiedź na Zadanie (dalej: „Odpowiedź”),
b) w przypadku Konkursów prowadzonych za pomocą serwisu Instagram sporządzić i umieścić w tym serwisie post oznaczony co najmniej znacznikiem (tzw. hashtagiem) wskazanym w Ogłoszeniu (dalej „Zgłoszenie”), zawierający odpowiedź na Zadanie (dalej: „Odpowiedź”),
c) w przypadku Konkursów prowadzonych za pomocą strony www.somersby.pl dokonać zgłoszenia (dalej: „Zgłoszenie”) odpowiedzi na Zadanie (dalej „Odpowiedź”) poprzez aplikację dostępną na tej Stronie.
d) w przypadku konkursów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger lub i innej Aplikacji dokonać Zgłoszenia (zgodnie z procedurą opisaną w Ogłoszeniu danego Konkursu).
13. Odpowiedź musi spełniać określone poniżej następujące standardy:
a) Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne oraz takie, które wskazują na lub zachęcają do picia osoby małoletnie lub wskazują na albo zachęcają do nadmiernego spożycia alkoholu;
b) Odpowiedź nie może zawierać treści, które wskazują na lub zachęcają do prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu;
c) Odpowiedź nie może zawierać negatywnych opinii na temat osób, które nie spożywają alkoholu;
d) Odpowiedź nie może sugerować, że alkohol przynosi korzyści zdrowotne, wpływa na atrakcyjność lub zachowania seksualne;
e) Odpowiedź nie może zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, Carlsberg lub innych spółek wchodzących w skład grupy Carlsberg, produktów lub marki Carlsberg ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora, Carlsberg lub inne spółki wchodzące w skład grupy Carlsberg, produkty lub markę Somersby w negatywny sposób;
f) Odpowiedź nie może zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż przysługujące Carlsberg lub innym spółkom wchodzącym w skład grupy Carlsberg.
g) Odpowiedź może zawierać tylko wizerunek ludzi (z wykluczeniem zwierząt). Odpowiedź nie może zawierać wizerunku osób niepełnoletnich

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do standardów określonych powyżej lub w zakresie innych zasad lub warunków Regulaminu oraz danego Konkursu, Uczestnik może przesłać e-mail z zapytaniem na adres: somersby@kamikaze.digital, a Organizator odpowie na te pytania.

14. Organizator może wprowadzić w Ogłoszeniu dodatkowe standardy, które musi spełniać Odpowiedź.
15. Uczestnik nie może po dokonaniu Zgłoszenia wprowadzać zmian do Odpowiedzi.
16. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, których Zgłoszenia nie spełniają standardów określonych w pkt 13 Regulaminu oraz w Ogłoszeniu.

IV. Przyznanie Nagród w Konkursach.

17. Zwycięzcą danego Konkursu (dalej: „Zwycięzca”) jest Uczestnik lub Uczestnicy, którzy w zależności od kryterium, określonego w Ogłoszeniu:
a) w terminie określonym w Ogłoszeniu, prześlą najlepszą Odpowiedź,
b) odpowiedź spełnia wymogi określone w Regulaminie oraz Ogłoszeniu. Liczba Zwycięzców oraz nagród przeznaczonych do wydania w danym Konkursie jest określana każdorazowo przez Organizatora w Ogłoszeniu.

18. W przypadku Konkursów, o których mowa w pkt 17 Zwycięzca danego Konkursu będzie wyłaniany przez komisję konkursową, o której mowa w pkt 25 Regulaminu (dalej: „Komisja”). Wybierając Odpowiedzi, Komisja dokonuje wyboru według własnej subiektywnej oceny, biorąc pod uwagę: oryginalność ujęcia i zgodność Odpowiedzi z zadaniem konkursowym.
19. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu przyjmowania Zgłoszeń w Konkursie lub w danym etapie Konkursu, jeśli jest on podzielony na etapy, w sposób określony w Ogłoszeniu dotyczącym danego Konkursu.
W terminie 2 (dwóch) dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej, Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania wiadomości za pośrednictwem Strony (gdy Konkurs był ogłoszony przez Stronę), a w przypadku, gdy nie jest to możliwe poprzez wiadomością wysłaną pocztą email na adres: somersby@kamikaze.digital, zawierającej jego następujące dane :
a) imię i nazwisko,
b) adres, pod który należy wysłać nagrodę,
c) numer telefonu.
20. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora od Zwycięzcy wiadomości w terminie określonym w pkt 19 powyżej lub przesłania wiadomości niezawierającej wymaganych danych i oświadczeń, Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody, Podobnie Zwycięzca traci prawo do nagrody, która nie została przez niego odebrana w terminie awizacji. Nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora.

V. Nagrody.

21. Zwycięzcom każdego Konkursu zostaną przyznane nagrody składające się z nagrody rzeczowej oraz pieniężnej, o której mowa w pkt 22 Regulaminu (dalej: „Nagrody”, a każda z osobna: „Nagroda”). Liczba i rodzaj Nagród przyznawanych w danym Konkursie oraz ich wartość są określane każdorazowo odrębnie przez Organizatora w Ogłoszeniu.
22. W ramach każdej Nagrody przyznawana jest dodatkowa nagroda pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej określonej w Ogłoszeniu, przyznawanej w danym Konkursie. Obie nagrody stanowią łącznie Nagrodę, przyznawaną w Konkursie (ubruttowienie). Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika (10% wartości Nagrody) zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej Nagrody pieniężnej.

VI. Prawa autorskie.

23. Uczestnik dokonując Zgłoszenia oświadcza, że Odpowiedź jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i przysługują mu do niej pełne majątkowe i osobiste prawa autorskie.
24. Z chwilą wydania Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi na okres 5 lat niewyłącznej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na całym świecie na następujących polach eksploatacji:
– rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu),
– publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,
– w przypadku wytworzenia egzemplarzy Odpowiedzi udzielona licencja obejmuje wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy.
– trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,

Licencja obejmuje wykorzystanie Odpowiedzi do celów marketingowych. Fotografie mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami. Licencja uprawnia Organizatora do udzielenia sublicencji. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawo do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.

25. W przypadku, gdy Odpowiedź zawiera wizerunek Uczestnika, Zwycięzca w takim zakresie, w jakim udziela licencji, wyraża zgodę na rozpowszechnienie jego wizerunku utrwalonego na fotografii stanowiącej Odpowiedź. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawo do wynagrodzenia za wykorzystanie jego wizerunku

VII. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.

26. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komisja powołana przez Organizatora na czas obowiązywania niniejszego Regulaminu, składająca się z minimum 3 (trzech) osób. W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w Tytule II Regulaminu lub jeżeli Zgłoszenie nie spełnia wymaganych standardów określonych w Regulaminie lub w Ogłoszeniu, lub w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w danym Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.

VIII. Reklamacje.

27. Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa dla uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące danego Konkursu.
28. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłana e-mailem na adres: somersby@kamikaze.digital. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
29. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 2 (dwóch) tygodni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
30. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

IX. Ochrona danych osobowych.

31. a.) Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursami jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34. Organizator, Kamikaze Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 262/264, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
b) Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, w tym opublikowanie Odpowiedzi oznaczonej w galerii konkursowej na stronie konkursu do upływu 7 dni roboczych od dnia zakończenia trwania danego Konkursu, wysyłka nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości nagrody.
c) Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku, gdy zadanie konkursowe polega na wykonaniu tzw. selfie także wizerunek uczestnika uwieczniony na fotografii zgłaszanej do Konkursu. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także adres zamieszkania, adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu.
d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu.
e) Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f) Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki nagrody.
g) Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
h) Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
i) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Siedziba urząd Ochrony Danych Osobowych znajduje się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
j) Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do Konkursu.
k) Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
l) Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

X. Postanowienia końcowe.

32. W okresie, o którym mowa w pkt. 4, niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie, na której prowadzony jest dany Konkurs lub w aplikacji zewnętrznej za pomocą której prowadzony jest Konkurs oraz w siedzibie Organizatora, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres: somersby@kamikaze.digital, jest przesyłany e-mailem.
33. Nazwy Tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny.
34. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursów, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

OGŁOSZENIE KONKURSU

 1. Na podstawie pkt 3 regulaminu konkursów (Regulamin) Organizator Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ogłasza Konkurs pod nazwą „ Somersby Murale Mango & Lime”.
 2. Konkurs prowadzony jest za pomocą Aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.somersby.pl (dalej: „Aplikacja”).
 3. Zadanie polega na:
  a) oddaniu głosu na najlepszy zdaniem Uczestnika projekt na mural w mieście Warszawa
  b) oddaniu głosu na najlepszy zdaniem Uczestnika projekt na mural w mieście Kraków
  c) oddaniu głosu na najlepszy zdaniem Uczestnika projekt na mural w mieście Wrocław
  d) udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jak z Somersby Mango & Lime spędzić cudowny weekend w mieście? (dalej: Odpowiedź). Odpowiedź Konkursowa nie może mieć więcej niż 350 znaków
 4. Zgłoszenie Odpowiedzi do Konkursu wymaga podania w Aplikacji swojego imienia, nazwiska, adresu email, zaakceptowania Regulaminu Konkursu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 5. Zgłoszenia Odpowiedzi można dokonywać począwszy od momentu uruchomienia Aplikacji w dniu 09.04.2019  do dnia 21.04.2019 do godz. 23:59:59
 6. Organizator przewiduje wyłonienie 23 Zwycięzców Konkursu przyznając im kolejne miejsca od 1-go do 23-go.
 7. Konkurs zakończy się wyłonieniem 3 zwycięzców nagrody głównej (dla uczestników, którzy zajęli miejsce 1-3) i 20 nagród dodatkowych (dla uczestników, którzy zajęli miejsca od 4-go do 23-go) spośród uczestników, którzy dokonali Zgłoszeń w czasie trwania Konkursu. Laureatami Konkursu będą Ci Uczestnicy, których Odpowiedzi zostaną najwyżej ocenione przez Komisję i którzy spełniają warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 7 dni roboczych po zakończeniu konkursu. O wygranej uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową. Kryteriami wyboru najlepszych Odpowiedzi są: zgodność z tematem, kreatywność, oryginalność ujęcia tematu, poprawność językowa.
 8. Organizator przewiduje wyłonienie 3 Zwycięzców nagród głównych i 20 Zwycięzców, którym zostaną przekazane nagrody dodatkowe.
  Za zajęcie miejsc 1-3 przysługuje nagroda główna w postaci Kamery Insta360 One. Wartość tej nagrody wynosi 1800zł (słownie tysiąc osiemset złotych, zero groszy).
  Za zajęcie od 4 do 23 miejsca przysługuje nagroda dodatkowa w postaci Zestawów Weekendowych Somersby, w skład których wchodzą lazy-bag, torba termiczna, ekologiczne słomki oraz zestaw 4 piw Somersby Mango & Lime. Wartość tej nagrody wynosi 170zł (słownie sto siedemdziesiąt złotych, zero groszy).
 9. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom w terminie 15 dni roboczych od otrzymania danych do wysyłki.
 10. Projekty przedstawione w Aplikacji są wizualizacjami i mogą różnić się od rzeczywistych murali.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu. Modyfikacja nie może naruszać praw nabytych uczestników konkursu i może być spowodowana ważnymi powodami tj. w szczególności: zmianą przepisów, technicznymi trudnościami niezawinionymi przez Organizatora, oczywistymi omyłkami. O ewentualnej zmianie Organizator poinformuje uczestników z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem publikując zaktualizowany regulamin z informacją na stronie konkursowej www.somersby.pl . Każdy uczestnik może wówczas zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie bez podawania przyczyny i bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.