REGULAMIN KONKURSU Somersby Wild Berries 

I. Postanowienia Ogólne
1. Regulamin określa zasady na bazie których prowadzony jest konkurs pod nazwą “Somersby Wild Berries” (dalej „Konkurs”). Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Konkursem” jest Kamikaze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000326038. (dalej: „Organizator”). Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres e-mail somersby@kamikaze.digital. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.
2. Organizator działa na zlecenie, za wiedzą i zgodą Carlsberg Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-255), przy ul. Krakowiaków 34, zwanej dalej: „Carlsberg”, która jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (dalej: „Fundator”). Nagrody w Konkursie wydawane są przez Organizatora w imieniu Fundatora.
3. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej: „Regulaminem”, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku, Nr 70, poz. 473, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) (dalej: „Ustawa”).
4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Celem Konkursu jest wyłonienie 10 zwycięzców, którym przekazane zostaną przekazane Nagrody określone w V Regulaminu.
6. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 15 czerwca 2020 r. z chwilą publikacji na stronie internetowej, określonej w punkcie 7 Regulaminu, postu informującego o Konkursie, a zakończenie w dniu 21 czerwca 2020 r. o godzinie 23:59:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
7. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lal, zamieszkuję na terytorium Polski oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”). W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie konsumenci.
8. Konkurs jest ogłoszony i urządzony na stronie internetowej stanowiącej tzw. FanPage lub profil marki Somersby – @Somersby (dalej „Strona”), prowadzonej w ramach internetowego serwisu społecznościowego pod adresem: www.facebook.pl lub www.facebook.com (dalej „Facebook”). W Konkursie można wziąć udział wyłącznie za pośrednictwem Strony.
9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez serwis Facebook. Informacje, podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie, są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród, a uczestnik Konkursu zwalnia Facebook z odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
10. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i członkowie zarządu Organizatora lub Fundatora (oraz innych spółek wchodzących w skład Grupy Carlsberg)oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, przysposobieni, przysposabiający.
11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.0.847).
12. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.


II. Uczestnicy Konkursów
13. Konkurs jest skierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do danego Konkursu ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
14. Konkurs ma charakter niepubliczny i jest kierowany wyłącznie do zarejestrowanych przed wzięciem udziału w danym Konkursie użytkowników Strony, spełniających warunki określone w pkt 11 powyżej, które podały swoje dane osobowe oraz wyraziły zgodę na ich udostępnienie na potrzeby rejestracji i działania Strony, a ich wiek został zweryfikowany na podstawie mechanizmów kontroli dostępu serwisu społecznościowego Facebook w ramach rejestracji.
15. W okresie, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu dana osoba może brać udział wielokrotnie w Konkursie, może jednak otrzymać za udział w Konkursie nie więcej niż jedną nagrodę.
16. Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Tytule oraz wezmą udział w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w Tytule III Regulaminu są dalej zwane „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.


III. Zasady Prowadzenia Konkursu
17. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów promocyjnych i jest nieodpłatny. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu:
1) zaakceptować regulamin Konkursu,
2) zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
3) wykonać zadanie konkursowe polegające na sprawdzeniu, który owoc najlepiej Cię opisuje, przy pomocy dedykowanego filtru Somersby i napisaniu w komentarzu, dlaczego to właśnie ten owoc, w sposób opisany poniżej:
a) korzystając z urządzenia mobilnego wyposażonego w aparat fotograficzny wejść na Stronę i kliknąć w link podany w poście konkursowym,
b) po automatycznym przekierowaniu wykonać zdjęcie z wykorzystaniem dostępnego w aplikacji filtra Somersby (dalej: „Odpowiedź”),
c) odpowiedzieć pisemnie na pytanie: który owoc najlepiej Cię opisuje i dlaczego to właśnie on (dalej: „Odpowiedź”). Odpowiedź musi zostać opublikowana jako komentarz pod postem konkursowym na Stronie. Publikacja w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia o którym mowa w pkt 3b nie jest wymagana do wzięcia udziału w konkursie.

Kryteriami oceny Odpowiedzi będą oryginalność ujęcia tematu i kreatywność.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu, w tym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki Regulaminu.
Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika utrwalonego w ramach Konkursu i jego rozpowszechnianie polegające na udostępnieniu zdjęcia na Stronie celem przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz poinformowania Uczestników o wynikach Konkursu za pośrednictwem Strony
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika w przypadku:
a) zawarcia w Odpowiedzi (lub w komentarzu dołączonym do Odpowiedzi) elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
c) zawarcia w Odpowiedzi (lub w komentarzu dołączonym do Odpowiedzi) treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Fundatora.
19. Odpowiedź (jak również ewentualny komentarz do niej) musi spełniać określone standardy:
a) Odpowiedź nie może zawierać treści, które wskazują na lub zachęcają do prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu;
b) Odpowiedź nie może zawierać negatywnych opinii na temat osób, które nie spożywają alkoholu
c) Odpowiedź nie może sugerować, że alkohol przynosi korzyści zdrowotne, wpływa na atrakcyjność lub zachowania seksualne;
d) Odpowiedź nie może zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, Fundatora, produktów lub marki Fundatora ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora, Fundatora, produkty lub markę Somersby w negatywny sposób;
e) Odpowiedź nie może zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż przysługujące Fundatorowi,
f) Odpowiedź może zawierać wyłącznie wizerunek Uczestnika.

Odpowiedź nie może zawierać wizerunku osób niepełnoletnich.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do standardów określonych powyżej lub w zakresie innych zasad lub warunków Regulaminu oraz danego Konkursu, Uczestnik może przesłać e-mail z zapytaniem na adres: somersby@kamikaze.digital a Organizator odpowie na te pytania.
20. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym autorem Odpowiedzi i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności gwarantuje, że Odpowiedź nie zawiera wizerunku osób innych niż sam Uczestnik.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.


IV. Przyznanie Nagród w Konkursach.
22. Spośród Odpowiedzi prawidłowo zgłoszonych do Konkursu, Komisja w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od zakończenia Okresu Trwania Konkursu wybierze 10 najlepszych Odpowiedzi przyznając im miejsca od 1 do 10. Za zajęcie powyższych miejsc przysługują nagrody zgodnie z dalszą częścią Regulaminu.
23. Ogłoszenie wyników nastąpi na Stronie poprzez zamieszczenie komentarza w poście na Stronie oraz wysłanie do uczestników którzy wygrali („Laureat Konkursu”) wiadomości prywatnej za pośrednictwem Strony w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia Okresu Trwania Konkursu. W terminie 4 (czterech) dni od daty ogłoszenia wyników, o którym mowa powyżej, Zwycięzca jest zobowiązany pod rygorem utraty prawa do nagrody do przesłania wiadomości prywatnej za pośrednictwem Strony, zawierającej jego następujące dane: imię i nazwisko, adres, pod który należy wysłać nagrodę, numer telefonu (opcjonalnie dla kuriera).
24. Nagroda zostanie wysłana pod wskazany przez Laureata Konkursu adres w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania od Laureata Konkursu danych do wysyłki.
25. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do wysyłki nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od nagrody, chyba że Uczestnik wyraził odrębnie zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego danych osobowych. Przy wydaniu Nagrody Organizator ma prawo zweryfikować pełnoletniość Laureata Konkursu, żądając okazania dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika. W przypadku negatywnej weryfikacji, Laureat Konkursu podlega wykluczeniu z Konkursu i traci prawo do nagrody.
26. Nieprzekazanie przez Laureata Konkursu jego danych wskazanych w punkcie 24 Regulaminu we wskazanym terminie, powoduje utratę prawa do Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości skontaktowania się z nimi, przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeżeli Uczestnik nie podał prawdziwych danych tj. ulica, numer domu i mieszkania, kod, miasto, numer telefonu, e-mail lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. Podobnie Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, która nie została przez niego odebrana w terminie awizacji. Nagrody niewydane pozostają własnością Fundatora .
27. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, dokonywania czynności niezgodnych z Regulaminem, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

V. Nagrody w Konkursie
28. W Konkursie przewidzianych jest 10 nagród (dalej: Nagrody lub Nagroda). Nagrodami w Konkursie są:
a) Pufa o wartości 346 zł. Nagroda zostanie przyznana za zajęcie miejsca od 1 do 3.
b) Zestaw Piknikowy o wartości 265 zł. Nagroda zostanie przyznana za zajęcie miejsca od 4 do 10. W skład każdego zestawu wchodzi koszyk piknikowy wraz z 4packiem Somersby Wild Berries.
29. W stosunku do każdej nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11%. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

VI. Prawa autorskie
30. Z chwilą wydania nagrody, zwycięzca udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi na okres 5 lat niewyłącznej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na całym świecie na następujących polach eksploatacji:
⎯ rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu),
⎯ publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,
⎯ trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia
– w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
⎯ i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,
31. Licencja obejmuje wykorzystanie Odpowiedzi do celów marketingowych Fundatora.
32. Odpowiedzi mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami oraz tłumaczone na języki obce. Poza nagrodą zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.
33. W ramach licencji Uczestnik zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonych utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego utworom.
34. W przypadku, gdy Odpowiedź zawiera wizerunek Uczestnika Uczestnik z chwilą uzyskania Nagrody wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w zakresie w jakim udzielona zostaje licencja zgodnie z Tytułem VI.


VII. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu
35. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komisja W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w Tytule II lub jeżeli Zgłoszenie nie spełnia wymaganych standardów określonych w Regulaminie lub w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w danym Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.

VIII. Reklamacje
36. Bez ograniczeń uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące danego Konkursu.
37. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłana e-mailem na adres: somersby@kamikaze.digital. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
38.Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 (dwóch) tygodni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji i nie później niż w terminie 2 tygodni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu.
39. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).
40. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

IX Ochrona danych osobowych
41. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest: Carlsberg Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34, zaś Organizator, Kamikaze Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 262/264, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu.
Z Administratorem można się kontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@carlsberg.pl
42. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (zakres danych) obejmują nazwę profilu użytkownika, a w przypadku gdy Odpowiedzią jest zdjęcie Użytkownika także jego wizerunek. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres do wysyłki nagrody oraz opcjonalnie numer telefonu.
43. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO).
44. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki nagrody.
45. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Dane osobowe Uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie będą przechowywane zaś przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności podatkowego (dla przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych bądź ubezpieczeń społecznych).
46. Uczestnikowi przysługuje prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Carlsberg Polska sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa, lub przez e-mail: daneosobowe@carlsberg.pl, b) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, c) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, e) przenoszenia danych osobowych, f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
47. Odbiorcami zebranych danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, tj. upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora oraz podmioty z Grupy Carlsberg, a także podmioty zewnętrzne działające na zlecenie administratora, w szczególności firmy kurierskie. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku, gdy byłoby to niezbędne i uzasadnione podane dane osobowe mogą być przesyłane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein Norwegia lub Szwajcaria) lub organizacji międzynarodowej, taki przesył będzie odbywał się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami.
48. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie.
49. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej
50. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.
51.W przypadku korzystania przez Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie poprzez aplikację Messenger lub portal Facebook, należy mieć na uwadze, że dane osobowe podane w aplikacji będą przetwarzane także przez administratora danych osobowych portalu Facebook.com w związku z korzystaniem z aplikacji lub portalu. Zasady przetwarzania danych w tym zakresie dostępne są w regulaminie portalu Facebook.com.

X. Postanowienia końcowe
52. W okresie, o którym mowa w pkt 5 niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres: somersby@kamikaze.digital, jest przesyłany e-mailem.
53. Nazwy Tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny.
54. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu Konkursu na korzyść Uczestników w przypadku problemów technicznych lub innych zdarzeń, których nie mógł przewidzieć organizując Konkurs. O zmianie regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Stronę z odpowiednim wyprzedzeniem. Uczestnik może wówczas zrezygnować z udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji.
55. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursów, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Organizator:
Kamikaze Sp. z o.o.


Klauzula informacyjna
1. Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki.
2. Biorąc udział w Konkursie wyrażam zgodę na:
a) przetwarzanie przez Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 34 (dalej „Carlsberg Polska”) moich danych osobowych w postaci: nicka i identyfikatora w serwisie Facebook, imienia i nazwiska, wizerunku, adresu pocztowego i kontaktowego numeru telefonu na potrzeby wzięcia udziału w konkursie „Somersby Wild Berries” (w przypadku wygrania nagrody), a także w celach archiwizacyjnych i komunikacyjnych Carlsberg Polska.
b) na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika utrwalonego w ramach Konkursu i jego rozpowszechnianie polegające na udostępnieniu zdjęcia na Stronie celu, przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz poinformowania Uczestników o wynikach Konkursu za pośrednictwem Strony. W przypadku zaś odebrania Nagrody, Laureat Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w zakresie w jakim udzielona zostaje licencja zgodnie z Tytułem VI Regulaminu.
3. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych podanych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 34.
4. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla celu, w jakim zostały podane.
5. Oświadczam, że jestem jedynym(ą) autorem/autorką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego w Konkursie.
6. Oświadczam, że przysługują mi nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania zadania konkursowego nadesłanego w Konkursie. Treści te nie naruszają w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem(am) żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Zadania konkursowego.
7. Oświadczam, że z chwilą otrzymania nagrody w Konkursie, udzielam Carlsberg Polska Sp. z o.o., nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji przez okres 5 lat na polach eksploatacji określonych w Tytule VI Regulaminie. Wyrażam także zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym w nadesłanym rozwiązaniu zadania konkursowego oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego oraz na rozpowszechnianie rozwiązania zadania konkursowego bez oznaczania na ich egzemplarzach mojego autorstwa.
8. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Carlsberg Polska (tj. Carlsberg Polska Sp. z o.o. lub Carlsberg Supply Company Polska S.A.) zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, nie jestem współpracownikiem Carlsberg Polska – zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia ani nie świadczę usług na rzecz Carlsberg Polska.