Regulamin Konkursu INTERSPORT x adidas

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Kamikaze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000326038 (dalej „Koordynator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest INTERSPORT Polska SA, z siedzibą Cholerzynie (32-060), Cholerzyn 382, NIP: 6760016553 REGON: 003900187 (dalej „Fundator”). Fundator nie jest organizatorem Konkursu.
 3. Konkurs organizowany jest pod nazwą “POKAŻ SWOJĄ ULUBIONĄ ŚCIEŻKĘ BIEGOWĄ “ INTERSPORT x adidas i zwany jest dalej „Konkursem”.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.05.2022 r., a kończy się dnia 20.05.2022 r. o 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 5. Konkurs organizowany jest na profilu w portalu społecznościowym Instagram, konta IG: @intersport_pl, zwanym dalej „Stroną Konkursową”.
 6. Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz nie będą przesyłane do państw trzecich. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
 2. Jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; (b) wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”);
 3. Prześle zadanie konkursowe poprzez zamieszczenie komentarza, o którym mowa w ust. III.1. niniejszego regulaminu w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej;
 4. Nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora, Fundatora Nagród oraz Koordynatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia; oraz
 5. Zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na opublikowaniu przez użytkownika na swoim publicznym profilu instagramowym, zdjęcia pokazującego ulubioną ścieżkę biegową w outficie marki adidas (co najmniej jedna rzecz musi być marki adidas) wraz z oznaczeniem profili: @intersport_pl, @adidas i hashtagu: #intersportpolska #YouNeverSportAlone #adidas #konkurs lub na opublikowaniu przez użytkownika na swoim publicznym profilu instagramowym relacji z oznaczeniem profili: @intersport_pl, @adidas. pokazującej ulubioną ścieżkę biegową w outficie marki adidas (co najmniej jedna rzecz musi być marki adidas)
 1. Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu więcej niż jedno Zgłoszenie.
 2. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres profilu w portalu instagram.com, z którego zostało wykonane Zadanie Konkursowe, o którym mowa w ust. III.1. Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
 4. Zadanie Konkursowe nie może zawierać treści, które mogłyby:

(a) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

(b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

(c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

(d) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie również w przypadku, gdy przesłane przez niego Zadanie Konkursowe zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie bądź rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób.

IV. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

 1. Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.
 2. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 3. W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.
 4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.
 5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora, Fundatora i/lub Koordynatora Zadania Konkursowego i Zgłoszenia oraz udziela licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego i Zgłoszenia przez Organizatora, Fundatora i/lub Koordynatora, bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 6. a) rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu),
 7. b) publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 8. c) w przypadku wytworzenia egzemplarzy Zadania Konkursowego lub Zgłoszenia udzielona licencja obejmuje wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy,
 9. d) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Zadania Konkursowego lub Zgłoszenia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów ich wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, w okresie trwania Konkursu oraz przez czas nieokreślony po zakończeniu Konkursu.
 10. Licencja obejmuje wykorzystanie Zadania Konkursowego i Zgłoszenia do celów marketingowych. Licencja uprawnia do udzielenia sublicencji. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.
 11. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawo i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora i/lub Fundatora i/lub Koordynatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
 12. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

V. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu.
 3. W Konkursie zostaną wyłonione 3 (trzy) nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe.
 4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy: Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody, Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie, Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane, Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu, Nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie. Organizator może odstąpić od przyznania pierwszej lub kolejnych nagród jeśli Zadania Konkursowe nie spełniają kryteriów przewidzianych Regulaminem, nawet jeśli wpłynie tylko tyle Zadań Konkursowych, ile jest przewidzianych nagród.

VI. NAGRODY

 1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody rzeczowe dla każdej nagrodzonej osoby:
  I Miejsce – weekend w Pradze 3 – 4.09.2022r.,  oraz Pakiet Startowy na udział w biegu nocnym w Pradze,  dla zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej. Zapewniamy dwa noclegi w hotelu****,  wyżywienie, transport oraz strój adidas i buty adidas Solarglide5 o łącznej wartości 6500 zł
  II Miejsce – pakiet startowy, buty adidas Solarglide5 oraz koszulka adidas o łącznej wartości 800 zł
  III Miejsce – pakiet startowy oraz buty adidas Solarglide5 o łącznej wartości 600 zł
 2. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
 3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona w wątku konkursowym pod postem konkursowym. Wygrany użytkownik zostanie oznaczony w komentarzu, w poście, pod grafiką konkursową.
 5. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się mailowo z Koordynatorem (intersport-adidas@kamikaze.digital) w terminie kolejnych 5 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny zamieszczenia informacji o wygranej w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
 6. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.
 7. Organizator i/lub Koordynator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
 8. Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora i /lub Koordynatora
 9. Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz ze Zgłoszeniem, które otrzymało Nagrodę, zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

(a) nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony; (b) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane; (c) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie; (d) naruszy postanowienia Rozdziału IV niniejszego Regulaminu; (e) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.

VII. OBOWIĄZEK PODATKOWY

 1. W stosunku do każdej Nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została przekazana na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego, a w przypadku zwycięzców po okresie przedawnienia roszczeń w zakresie zobowiązań podatkowych.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1) (zwanym dalej RODO)
 3. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Kamikaze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000326038.
 4. Administrator powierza te Dane Osobowe Fundatorowi i/lub Koordynatorowi w celu realizacji zawartej pomiędzy Administratorem i/lub Fundatorem i/lub Koordynatorem umowy oraz wykonania przez te podmioty zadań związanych z niniejszym Regulaminem. Ponadto dane osobowe przekazane przez Uczestnika Konkursu mogą być powierzone do przetwarzania następującym podmiotom:
 5. Podmiotom trzecim – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa współpracującym z Administratorem danych w celu realizacji Konkursu (np.: Fundatorowi, Koordynatorowi, partnerom Konkursu, oraz ich pracownikom i współpracownikom, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, ect.);
 6. Uprawnionym organom państwowym.
 7. W przypadku powierzenia danych osobowych na podstawie podpisanych umów z podmiotami przetwarzającymi Administratora danych (podmioty trzecie), przekazanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych, Administrator danych wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania powierzonych danych jedynie w celu świadczenia współpracy, usług lub produktów związanych z realizacją Konkursu.
 8. Koordynator Konkursu spółka Kamikaze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000326038, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora, w ramach zawartej pomiędzy Administratorem i Koordynatorem umowy, który może dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz innych podmiotów, z którymi współpracuje przy okazji realizacji świadczeń na rzecz Organizatora.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym opublikowania Zgłoszenia na Stronie Konkursowej, przekazania Nagród, odprowadzenia podatku dochodowego od wartości Nagrody, a w związku z tym zamieszczenia Zgłoszeń i Zadań Konkursowych i wykorzystywania na polach eksploatacji przez okres licencji.
 10. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania.
 11. Dane osobowe Zwycięzców niezbędne do uzyskania nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego.
 12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Uczestnika Konkursu wyrażana poprzez przesłanie Zgłoszenia w Konkursie i tym samym akceptację niniejszego Regulaminu (zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO).
 13. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia Zgłoszenia konkursowego do Konkursu i przekazania Nagrody.
 14. Do zakończenia Konkursu i wydania Nagrody Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail Koordynatora intersport-adidas@kamikaze.digital – wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości musi zostać zawarte Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres profilu na Instagramie używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
 15. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem 1 (jednego) miesiąca od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 16. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników,którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wypłacenie Nagrody w Konkursie (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 17. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 18. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej) ani organizacji międzynarodowej.
 20. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Uczestnika.
 21. Dane osobowe Uczestników Konkursów mogą podlegać profilowaniu w związku ze statystyką marketingową nie wywołującym wobec Uczestnika skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływającemu na Uczestnika.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres Koordynatora intersport-adidas@kamikaze.digital Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać Imię, Nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. W wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie wyłącza uprawnienia osoby składającej reklamację do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 5. Administrator portalu Instagram.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook.com ani z nim związany.
 7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.
 8. Organizator ustanawia adres korespondencyjny Koordynatora dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: intersport-adidas@kamikaze.digital.