Regulamin Newslettera
z dnia 30 kwiecień 2018 r.


Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin Newslettera (dalej: „Regulamin”) jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z
  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002
  r. ze zm.) przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy
  Grzybowskiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684,
  kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 („Usługodawca”).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newslettera przez Usługodawcę drogą
  elektroniczną („Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania
  reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna
  „Użytkownik”).
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem
  strony internetowej https://www.kerastase.com.pl/ („Portal”).
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego
  pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.
 5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie
  dotyczące znajomości treści Regulaminu.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

  Rodzaj Usługi – Newsletter

 7. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji
  handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu
  elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres
  poczty elektronicznej („Newsletter”)

  Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newslettera

 8. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy
  graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych
  praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
 9. W celu aktywacji usługi Newslettera należy:
  a. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na
  Portalu swojego adresu poczty elektronicznej,
  b. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie
  „Akceptuję regulamin newslettera”
  c. aktywować przycisk „Zapisz się”
  d. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
  e. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Usługodawcę na
  podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 10. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez
  Usługodawcę w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera, natomiast po wyrażeniu
  odrębnych zgód – w celu otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy
  oraz w celach marketingowych.
 11. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newslettera.
 12. W celu dezaktywacji Usługi Newslettera należy:
  a. kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera lub
  b. przesłać do biura obsługi klienta na adres e-mail personal-da@loreal.com
  oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywować link zawarty
  w wiadomości wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty
  elektronicznej, w celu potwierdzenia rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
 13. Usługodawca potwierdza dezaktywację Usługi poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty
  elektronicznej Użytkownika. Z chwilą dezaktywację Usługi Newslettera Usługodawca
  zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.
 14. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

  Postępowanie Reklamacyjne

 15. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać drogą elektroniczną na adres
  personal-da@loreal.com.
 16. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis
  przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby
  składającej reklamację.
 17. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O
  decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego
  reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub
  listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

  Dane Osobowe

 18. Administratorem danych osobowych Użytkowników i jednocześnie podmiotem zbierającym
  dane osobowe jest Usługodawca – L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844),
  przy ulicy Grzybowskiej 62.
 19. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem
  Ochrony Danych, pod adresem email personal-da@loreal.com.
 20. W związku ze świadczeniem Usługi Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe
  Użytkowników będącymi osobami fizycznymi.
 21. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczeniu Usług wskazanych
  w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a (zgoda Użytkownika)
  Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).
 22. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
  świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
 23. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych
  osobowych w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym
  Usługodawcy w części zarządzanej przez Użytkownika.
 24. Usługodawcę gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom
  trzecim, chyba że:
  a. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów
  prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Spółki lub
  rozstrzyganiu sporów; lub
  b. użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 25. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.
 26. Wyrażona przez Użytkownika zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody
  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na
  podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o
  wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy
  personal-da@loreal.com.
 27. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
  uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
 28. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej.
 29. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości
  świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 30. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze
  zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym
  dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 31. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii,
  potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne
  zapewniają, że w strukturze Spółki dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby
  upoważnione przez Spółkę.
 32. Usługodawcę regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa
  oraz Polityką Prywatności. Usługodawcę współpracuje z instytucjami państwowymi
  odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo
  wdraża ich ewentualne zalecenia.
 33. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się
  w Polityce Prywatności (https://www.kerastase.com.pl/polityka-prywatnosci) oraz Polityce
  Cookies (https://www.kerastase.com.pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie ).

  Zmiany Regulaminu

 34. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w prawie lub zmian w
  oferowanej Usłudze. Każdy Użytkownik powinien regularnie sprawdzać warunki Regulaminu.
 35. Zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą
  obowiązywać od daty ich ogłoszenia. Pozostałe zmiany w Regulaminie wejdą w życie nie
  wcześniej niż w ciągu czternastu dni od ich ogłoszenia.
 36. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmodyfikowane Usługi powinien zaprzestać korzystania
  z tej Usługi, zgodnie z postanowieniami powyżej.
 37. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między starymi a nowymi postanowieniami
  Regulaminu, nowe postanowienia będą miały pierwszeństwo.

  Postanowienia Końcowe

 38. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona
  orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień
  Regulaminu.
 39. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
  postanowienia Regulaminu Strony (https://www.kerastase.com.pl/warunki-korzystania) oraz
  przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie
  obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 40. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony, w tym ze świadczenia Usługi będą
  rozstrzygane przez polski sąd powszechny.
 41. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres personalda@loreal.com.
 42. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.